ВИЖ ВСИЧКИ

Държавен план-прием в V клас

Очакваме Ви!

РЕГЛАМЕНТ

Приемът на ученици в 5 клас

последна промяна: 21.12.2023 г.

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА В ОБЛАСТ ШУМЕН

ОбщинаНаселено мястоНаименование на профилираната гимназияОснование за реализиране
на държавен план-прием
в V клас
Брой паралелки в V клас за учебната 2024/2025 годинаОбщ брой ученици в V клас за учебната 2024/2025 година
ШуменШуменПрофилирана
природоматематическа гимназия “Нанчо Попович”
Чл. 38, ал. 3 от Закона за
предучилищното и
училищното образование

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРИЕМА В ПЕТИ КЛАС


РЕГЛАМЕНТ

ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.  (1) С тoзи регламент се определят редът и условията за Държавния план-прием в V клас в ППМГ „Нанчо Попович“ за учебната 2024/2025 година.

(2) Регламентът е разработен на основание чл. 38, ал. 3 от ЗПУО в съответствие с чл. 50 и Раздел V от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Чл. 2. Регламентът се приема от Педагогическия съвет.

Чл. 3. Регламентът и дейностите, свързани с прилагането му са в изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката за утвърждаване на организация на дейностите по приемане на ученици в V клас с профил „математически“ или „природни науки“ за учебната 2024/2025 година.

II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА

Чл. 4. (1) Право на участие в приема в V клас в ППМГ „Нанчо Попович” имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване в IV клас и са участвали във включени в календара на МОН:

– олимпиада на областно ниво и поне едно състезание, които са в областта на математиката;

ИЛИ

– поне две от изброените в чл. 5, ал. 1. на този Регламент състезания в областта на математиката

(2) С цел кандидатстване в V клас на места, определени с държавния план-прием, на изпитите по чл. 50 на НАРЕДБА № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на IV клас в България. До 10 януари на годината на кандидатстването учениците подават заявление за явяване на изпит до регионалното управление на образованието в областта, в която ще кандидатстват. Изпитът се полага при условията и по реда на националното външно оценяване по чл. 50 в определено от РУО училище на територията на областта.

Чл. 5. (1) Състезанията, с резултатите от които може да се участва при класирането, са:

1. Областен кръг на олимпиадата по математика (11.02.2024 г.). /Допускането до областен кръг става на основание на резултатите от участие в общинския кръг на олимпиадата (до 10.12.2023 г.)/;
2. Математическо състезание „Европейско кенгуру” (21.03.2024 г.);
3. Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас (30.03.2024 г.);
4. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки” (08.06.2024 г.).
(2) състезанията по ал. 1 са определени от Педагогическия съвет на ППМГ „Нанчо Попович” с протокол № 15/05.09.2023 г.

III. БАЛООБРАЗУВАНЕ И КЛАСИРАНЕ

Чл. 6. (1)Балът за класиране се образува от:

1. точките, получени на Националното външно оценяване по математика;

2. успеха, изчислен като средноаритметична стойност след превръщането на оценките в точки по учебните предмети, определени със заповед на министъра на образованието и науката от удостоверението за завършен начален етап на основно образование (максимален брой точки – 50);

3. броя на точките от двата най-високи индивидуални резултата измежду постигнатите на математическите състезания, посочени в чл.5, ал.1, приравнени към 100 т.

Точките, които се получават по чл. 6, ал. 1 са с точност до 0,01.

Чл. 7. В класирането за прием участват ученици, които са:

1. подали заявление до директора на ППМГ „Нанчо Попович“ – Шумен, в което са посочили своето желание (по образец);

2. представили копие на удостоверение за завършен начален етап;

3. представили копие на документа с резултатите от състезанията по чл. 5, ал. 1 (само за ученици от друга област).

Чл. 8. Класирането се извършва в низходящ ред от училищна комисия, определена със заповед на директора.

Чл. 9. В случай че има кандидати с бал, равен на бала на последния приет и с броя им се надхвърля утвърденият държавен план-прием, предимство имат учениците с по-висок резултат от състезанието/олимпиадата по чл. 5, ал. 1, т. 1 /областен кръг на олимпиадата по математика/.

Чл. 10. Ако след класирането по чл. 9 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките, получени от състезанието посочено в чл. 5, ал. 1, т. 4 /математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“/.

Чл. 11. Ако след класирането по чл. 10 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките, получени от 2 модул на състезанието по чл. 5, ал. 1, т. 4 /математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“/.

Чл. 12. Ако след класирането по чл. 11 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките, получени от състезанието по чл. 5, ал. 1, т. 3 /пролетно математическо състезание за учениците от IV клас/.

Чл. 13. Ако след класирането по чл. 12 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките, получени от състезанието по чл. 5, ал. 1, т. 2 /математическото състезание „Европейско кенгуру”/.

Чл. 14. При прилагане на чл.9, чл.10, чл.11, чл.12 и чл.13 точките от състезание, на което ученикът не е участвал, се приемат 0 (нула) точки.

Чл. 15. Над утвърдения брой ученици в държавния план-прием може да се приемат:

(1) Близнаци, когато поне един от тях е приет по реда на този Регламент и отговаря на условията по чл.4.

(2) Ученик с двама починали родители при заявено от него желание и ако отговаря на условията по чл. 4.

Чл. 16. Дейностите по приемането на документи, класирането и записването се оповестяват своевременно на официалната страница на ППМГ „Нанчо Попович“.

Регламентът е приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 3/15.11.2023 г.