ВИЖ ВСИЧКИ

Държавен план-прием в V клас

Очакваме Ви!

РЕГЛАМЕНТ

Приемът на ученици в 5 клас

последна промяна: 08.09.2023 г.

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА В ОБЛАСТ ШУМЕН

ОбщинаНаселено мястоНаименование на профилираната гимназияОснование за реализиране
на държавен план-прием
в V клас
Брой паралелки в V клас за учебната 2024/2025 годинаОбщ брой ученици в V клас за учебната 2024/2025 година
ШуменШуменПрофилирана
природоматематическа гимназия “Нанчо Попович”
Чл. 38, ал. 3 от Закона за
предучилищното и
училищното образование

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРИЕМА В ПЕТИ КЛАС


РЕГЛАМЕНТ

ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.  (1) С тoзи регламент се определят редът и условията за Държавния план-прием в V клас в ППМГ „Нанчо Попович“ за учебната 2024/2025 година.

(2) Регламентът е разработен на основание чл. 38, ал. 3 от ЗПУО в съответствие с чл. 50 и Раздел V от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Чл. 2. Регламентът се приема от Педагогическия съвет.

Чл. 3. Регламентът и дейностите, свързани с прилагането му са в изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката за утвърждаване на организация на дейностите по приемане на ученици в V клас с профил „математически“ или „природни науки“ за учебната 2024/2025 година.

II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА

Чл. 4. (1) Право на участие в приема в V клас в ППМГ „Нанчо Попович” имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване в IV клас и са участвали във включени в календара на МОН:

– олимпиада на областно ниво и поне едно състезание, които са в областта на математиката;

ИЛИ

– поне две от изброените в чл. 5, ал. 1. на този Регламент състезания в областта на математиката

(2) С цел кандидатстване в V клас на места, определени с държавния план-прием, на изпитите по чл. 50 на НАРЕДБА № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на IV клас в България. До 10 януари на годината на кандидатстването учениците подават заявление за явяване на изпит до регионалното управление на образованието в областта, в която ще кандидатстват. Изпитът се полага при условията и по реда на националното външно оценяване по чл. 50 в определено от РУО училище на територията на областта.

Чл. 5. (1) Състезанията, с резултатите от които може да се участва при класирането, са:

1. Областен кръг на олимпиадата по математика (11.02.2024 г.). /Допускането до областен кръг става на основание на резултатите от участие в общинския кръг на олимпиадата (до 10.12.2023 г.)/;
2. Математическо състезание „Европейско кенгуру” (21.03.2024 г.);
3. Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас (30.03.2024 г.);
4. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки” (08.06.2024 г.).
(2) състезанията по ал. 1 са определени от Педагогическия съвет на ППМГ „Нанчо Попович” с протокол № 15/05.09.2023 г.