ВИЖ ВСИЧКИ

Успех 2

1. Заявление от родител за освобождаване на ученик до 15 дни /класен ръководител/ 2. Заявление отчет-декларация лекторски 3. Заявление за платен годишен отпуск по чл.155 от КТ 4. Заявление за ползване на отпуск по време на учебни занятия 5. Заявление за ползване на неплатен отпуск по чл.160 от КТ 6. Справка-декларация по Националната програма „Без свободен час” 7. Заявление за полагане на изпит за промяна на оценка по учебен предмет
Издаване на диплома за средно образование Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.