ВИЖ ВСИЧКИ

Други

Олимпиади и други проекти

Проекти

Изграждене и оборудване на STEM център в ППМГ„Нанчо Попович“

През м. май 2024 г. стартират дейностите по изгражденето и оборудването на STEM център в ППМГ„Нанчо Попович“ по Оперативна програма Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG- BG-RRP-1.015„Училищна STEM среда”. Проектът за STEM среда в гимназията включва направленията „Роботика и Кибер – физични системи“, „Дизайн и 3D Прототипиране“, „Зелени технологии и устойчиво развитие“ и „Математика и Информатика“.Предвидили сме като част от STEM средата да бъдат изградени шест високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи. Две от ВОСКС ще бъдат разположение в зоните на STEM направленията „Дизайн и 3D Прототипиране“, и „Математика и Информатика“, а другите четири ще бъдат на разположение в други кабинети в гимназията.

Избрали сме следните предмети като основна насоченост за STEM средата: В общообразавателната подготовка – компютърно моделиране и информационни технологии, информатика, информационни технологии, технологии и предприемачество, математика, физика и астрономия.

В профилираната подготовка – информационни технологии – Модул 1. „Обработка и анализ на данни“, Модул 2. „Мултимедия“, Модул 3 „Уеб дизайн“, Модул 4 „Решаване на проблеми с информационни и комуникационни технологии“  информатика – Модул 1. „Обектно ориентирано проектиране и програмиране“ Модул 2. „Структури от данни и алгоритми“, Модул 3. „Релационен модел на бази от данни“, Модул 4. „Програмиране на информационни системи“.

Образователната STEM среда ще се изгради чрез преобразуване на вече съществуваща актова зала и разположена в съседство с нея учебна компютърна зала с 30 работни места и прилежащите коридорни пространства. Общата площ на помещенията е приблизително: 360 кв. м. Помещенията се намират на втория етаж в източното крило на нашето училище. Избрали сме ги с оглед на това, че са съседни и големи като размер на стаите, в сравнение с другите стаи в училището.

Актовата зала ще се преобрази в зона „Учебна роботилница“. В нея ще бъдат обособени различни зони в направленията „Роботика и Кибер – физични системи“ и „Зелени технологии и устойчиво развитие“ с няколко различни модула: единият ще бъде статично изградена стъпаловидна конструкция с възглавнички за сядане от типа „Към върха“, другите модули ще бъдат мобилни и чрез тях ще се променя изгледа на залата според нуждите на конкретния проект и начина на представяне на резултата от него: обособени зони тип работилници, със специфично технологично оборудване – комплекти по роботика, зелени технологии, виртуална и добавена реалност и др. пространство с модулно оборудване за работа в по-малки групи и, когато е необходимо, за създаване на единични зони за фокусиране и уединяване. Едновременно с това пространството отново може да се използва като зала за творчески срещи, дискусии, семинари и други училищни събития.

Сегашната компютърна зала ще се превърне в зона „Център за дигитални съсзатели“. Кабинетът ще бъде преграден и ще се обособят две отделни помещения, оборудвани в направленията „Дизайн и 3D Прототипиране“ и „Математика и информатика“.